Heim » Fréttir » Fréttir » Atkvæðagreiðsla vegna kjarasamnings

Atkvæðagreiðsla vegna kjarasamnings

Rafræn atkvæðagreiðsla hjá 18 af aðildarfélögum SGS um nýjan kjarasamning Starfsgreinasambands Íslands við Samtök atvinnulífsins fyrir störf á almennum vinnumarkaði, sem undirritaður var 3. apríl 2019, hefst kl. 13:00 þann 12. apríl og lýkur þriðjudaginn 23. apríl kl. 16:00.

Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn í aðildarfélögum SGS sem vinna eftir viðkomandi samningi og greiddu félagsgjöld til einhvers aðildarfélaga SGS í janúar/febrúar 2019. Kynningarefni hefur verið sent út í pósti samkvæmt kjörskrá. Frekara kynningarefni um samninginn má nálgast hér.

Fái einhver, sem telur sig eiga atkvæðisrétt, kynningarefnið ekki sent getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu síns stéttarfélags og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi fram launaseðil sem sanni afdregin félagsgjöld í janúar/febrúar 2019. Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu til kl. 16.00 þriðjudaginn 23. apríl en þá lýkur atkvæðagreiðslu um samninginn. Félagsmenn eru eindregið hvattir til að nýta réttindi sín og greiða atkvæði.

Hvernig á að greiða atkvæði?
Til að greiða atkvæði með rafrænum hætti smellir viðkomandi hér og skráir sig inn með rafrænum skilríkjum eða íslykli*. Eftir innskráningu birtist atkvæðaseðilinn og getur viðkomandi þá greitt atkvæði.** Athugið að kosningin verður ekki virk fyrr en kl. 13:00 föstudaginn 12. apríl.

Hægt er að fara beint á kosningavef Verkalýðsfélags Grindavíkur hér

* Hægt er að sækja um íslykil á island.is og rafræn skilríki á  audkenni.is

** Einnig er hægt að greiða atkvæði í gegnum heimasíður félaganna.

Online voting in the 18 SGS member unions on the new collective agreement between SGS unions and the employers’ association SA, for jobs in the private market, signed on 3 April 2019, begins at 1pm on 12 April and ends on Tuesday, 23 April at 4pm.

All members in the SGS unions who work according to this agreement, and who have paid membership dues to an SGS union in January or February 2019, are eligible to vote. Promotional material has been mailed out according to the voting registry. Further promotional material can be seen here.

Those who haven’t gotten promotional material, but think they should be on the voting registry, can go to the office of their union, have themselves registered and vote. For this, you need to present a payslip that shows a deduction of union dues for January or February 2019. These registrations will be open until 4pm on Tuesday 23 April, which is when voting ends. Members are strongly encouraged to make use of their rights and vote.

How do I vote?
To vote online, you can click here and log in with electronic ID or with the IceKey.* After logging in, a ballot will appear, where you can cast your vote.** Note that the ballots won’t be activated until 1pm on Friday, 12 April.

Here is a link to the online voting page of Verkalýðsfélag Grindavíkur

* You can apply for an IceKey at island.is and for electronic ID at audkenni.is

** You can also vote at the homepage of your union.

Głosowanie elektroniczne w 18 związkach zawodowych SGS na temat nowej umowy zbiorowej zawartej pomiędzy związkami SGS a federacją pracodawców SA, dotyczącej zawodów w sektorze prywatnym, podpisanej  dniu 3 kwietnia 2019, rozpocznie się o 13.00 w dniu 12 kwietnia a zakończy w dniu 23 kwietnia o godzinie 16.00.

Wszyscy członkowie związków przynależących do SGS, których zawód objęty jest tą umową zbiorową i którzy płacili składki do jednego ze związków zawodowych SGS w styczniu/lutym 2019 roku, mają prawo głosować. Materiał informacyjny został rozesłany zgodnie z rejestrem osób uprawnionych do głosowania.Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Osoby, które uważają, że mają prawo głosować, a nie otrzymały materiałów informacyjnych, powinny skontaktować się z biurem swojego związku zawodowego w celu rejestracji na listę wyborczą. Aby dokonać rejestracji, należy przedstawić odcinek z wypłaty udowadniający, że opłacane były składki do związków zawodowych w styczniu/lutym 2019 roku.Rejestracje przyjmowane będą do godziny 16.00 we wtorek 23 kwietnia 2019, a więc do momentu zakończenia głosowania o umowie zbiorowej. Członkowie związków zawodowych zachęcani są do korzystania ze swojego prawa do głosowania.

Jak głosować?
Aby głosować online, kliknij tutaj i zaloguj się za pomocą swojego elektronicznego identyfikatora lub IceKey.* Po zalogowaniu, pojawi się karta do głosowania, gdzie można oddać głos.** Proszę pamiętać, że głosowanie nie będzie aktywne od godziny 13 w piątek 12 kwietnia.

Tutaj jest link do strony głosowania online Verkalýðsfélag Grindavíkur

* Aby otrzymać IceKey aplikuj na island.is, zaś po elektroniczne ID należy udać się na stronę audkenni.is https://www.audkenni.is/

** Możesz również głosować na stronie internetowej swojego związku zawodowego.

2 Responses

  1. katarzyna
    | Reply

    yes

  2. radoslaw
    | Reply

    yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *