Rola, jaką pełni mąż zaufania w miejscu pracy, jest niezmiernie ważna dla związkowców, ale równie ważna dla zarządu i pracowników związków zawodowych. Rolę i status męża zaufania przewidują ustawy prawne i umowy płacowe.

 

Wybory męża zaufania

• Mąż zaufania powinien zostać wybrany w każdym miejscu pracy zatrudniającym więcej niż pięciu pracowników.

• W przypadku większej liczby pracowników niż 50 wolno wybrać dwóch mężów zaufania.

• Jeżeli pracownicy nie wybiorą męża zaufania w drodze głosowania, związki zawodowe mogą zdecydować się na wyznaczenie męża zaufania.

• Męża zaufania wybiera się na dwuletnią kadencję. Jaką rolę pełni mąż zaufania?

• Mąż zaufania jest przedstawicielem związków zawodowych w miejscu pracy, co czyni go łącznikiem między związkami zawodowymi a pracownikami zakładu.

• Mąż zaufania ma za zadanie dopilnować tego, aby wywiązywano się z postanowień umów o pracę i porozumień płacowych oraz aby nie łamano praw pracownika.

• Mąż zaufania przyjmuje skargi od pracowników i natychmiast zajmuje się zbadaniem sprawy. W przypadku gdy okaże się, że skarga jest uzasadniona, powinien on zwrócić się z nią wnioskiem o zajęcie się nią do pracodawcy lub jego zastępcy. W przypadku gdy istnieje podejrzenie złamania praw pracownika, mąż zaufania nie musi oczekiwać na skargi pracowników, lecz może natychmiast zająć się zbadaniem sprawy. Mąż zaufania zobowiązany jest do jak najszybszego sporządzenia sprawozdania na temat skarg dla związków zawodowych.

• Wszelkie informacje przekazane mężowi zaufania są ściśle poufne!

 

Prawa męża zaufania

• Mąż zaufania upoważniony jest do wykonywania swoich obowiązków, wynikających z jego roli, w konsultacji z kierownikiem zakładu, zachowując przy tym pełne wynagrodzenie.

• Mężowi zaufania wolno zwoływać posiedzenie dwa razy w roku w konsultacji ze związkami zawodowymi i pracodawcą. Posiedzenia zwoływane są z trzydniowym wyprzedzeniem i odbywają się w godzinach pracy.

• Mąż zaufania powinien mieć w miejscu pracy dostęp do szafki zamykanej na klucz.

• Mąż zaufania ma za zadanie przedkładać skargi pracowników kierownikowi lub innym zarządzającym zanim zwróci się do innych osób o pomoc. Jednakże na każdym etapie sprawy może on kontaktować się ze związkami zawodowymi w celach konsultacyjnych.

• Nowi pracownicy w miejscu pracy mają prawo do uczestnictwa w szkoleniu prowadzonego przez męża zaufania na temat głównych przepisów i praktyk w zakładzie, jak i informacji o związkach zawodowych.

• Pracodawcy i ich zastępcy nie mają prawa do wypowiedzenia mężowi zaufania umowy o pracę z powodu wykonywanych przez niego obowiązków, wynikających z jego roli, lub w jakikolwiek inny sposób sprawiać, iż ucierpi jego dobro z powodu powierzonych mu przez związki zawodowe zadań wynikających z jego roli. W przypadku konieczności redukcji etatów, mąż zaufania ma zwykle pierwszeństwo zachowania miejsca pracy.

 

Wykształcenie i szkolenie mężów zaufania

• Zadaniem Związkowego Centrum Kształcenia prowadzonego przez ASÍ i BSRB jest organizowanie i prowadzenie kursów dla mężów zaufania związków członkowskich, pracowników i zarządów.

• Związkowe Centrum Kształcenia organizuje zarówno dłuższe, jak i krótsze kursy, w zależności od zapotrzebowania związków zawodowych. Kursy dla mężów zaufania odbywają się zgodnie z programem nauczania Centrum Kształcenia Zawodowego.

• Kursy dla mężów zaufania organizowane są zwykle w każdym okręgu związków zawodowych.

• Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się podręcznik męża zaufania, który stanowi jedno z jego narzędzi pracy, a także programy nauczania z zakresu kształcenia mężów zaufania, jak i ogłoszenia nadchod zą cych kursów. Rejestracja na większość kursów odbywa się na stronie internetowej www.felagsmalaskoli.is.

 

Więcej informacji na temat mężów zaufania można znaleźć na stronie internetowej Vinnuréttarvef ASÍ.

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS | GUÐRÚNARTÚNI 1 | 105 REYKJAVÍK | TEL: 562 6410 | SGS@SGS.IS | WWW.SGS.IS