1. grein – Nafn og heimili Sjóðurinn heitir Orlofssjóður VLFGRV. Heimili hans og varnarþing er í
  Grindavík.
 2. grein – Tilgangur sjóðsins Tilgangur sjóðsins er: Að stuðla að byggingu orlofsheimila og auðvelda fólki
  að njóta orlofsdvalar. Tilgangnum skal ná með því m.a.: − Að kaupa eða byggja orlofshús eða íbúðir
  fyrir eigin reikning til að leigja félagsmönnum á eigin vegum eða í samvinnu við önnur félög eða
  samtök. − Að styrkja félagsmenn til orlofsdvalar í orlofshúsi eða íbúðum í eigu sjóðsins eða annara og
  annarra orlofsúrræða. − Að semja um hagstæð kjör á orlofsferðum og gistingu bæði innanlands og
  utan. − Að standa fyrir eða taka þátt í orlofsferðum fyrir félagsmenn. − Að standa fyrir kynningar- og
  fræðslustarfi í sambandi við orlofsmál og nýtingu orlofs. Heimilt er að skipa ferðanefnd sem annast
  undirbúning og skipulagningu einstakra orlofsferða.
 3. grein – Tekjur sjóðsins Tekjur sjóðsins eru: − Iðgjöld atvinnurekenda samkvæmt kjarasamningum á
  hverjum tíma. − Húsaleigutekjur vegna orlofshúsa og íbúða í eigu sjóðsins. − Vaxtatekjur. − Gjafir,
  framlög og styrkir.
 4. grein – Hlutverk sjóðsstjórnar er að: − annast rekstur og umsjón eigna, þ.m.t.
  byggingaframkvæmdir, viðhald og leigu ef um það er að ræða, − annast samskipti við önnur félög og
  samtök vegna orlofsmála, − úthluta samkvæmt reglum sjóðsins. Stjórnina skal skipa 3 aðal og 2 til
  vara og vera kosin á aðalfundi félagsins. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund.
 5. grein – Úthlutun og starfsreglur Sjóðsstjórn setur reglur þar sem kveðið er á um rétt félagsmanna til
  úthlutunar. Sjóðnum skal stjórnað í samræmi við lög og starfs- og siðareglur félagsins.
 6. grein – Reikningshald og endurskoðun Sömu reglur gilda um reikningsskil, ávöxtun og vörslu
  orlofssjóðs og annarra sjóða í eigu og vörslu VLFGRV. Halda skal bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum
  fjárreiðum félagsins. Iðgjaldagreiðslur til sjóðsins skulu skráðar á nafn hvers sjóðfélaga. Reikningsár
  sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir af
  skoðunarmönnum reikninga og löggiltum endurskoðenda félagsins fyrir aðalfund.
 7. grein – Umsóknir og réttur til úthlutunar úr sjóðnum Sjóðfélagar eru þeir sem greitt er af iðgjald til
  sjóðsins. Rétt til úthlutunar orlofshúsa og orlofsíbúða eiga allir félagsmenn VLFGRV sem greitt er af til
  sjóðsins. Einnig þeir sem hafa lokið hafa starfsævi hjá félaginu, eru orðnir 67 ára eða eldri eða eru
  öryrkjar og hafa verið félagsmenn. Atvinnuleitendur og félagsmenn í fæðingarorlofi sem greitt er af til
  félagsins viðhalda þeim rétti sem þeir hafa áunnið sér. Rétt til annarra orlofsúrræða eiga eingöngu
  þeir félagsmenn sem greitt er af til sjóðsins nema annað sé ákveðið af stjórn sjóðsins. Hafi iðgjöld til
  orlofssjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld hafi
  samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann
  njóta réttar eins og iðgjöld til orlofssjóðs hafi verið greidd.
 8. grein – Breytingar a reglugerð þessari Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi, og
  ná þær því aðeins samþykki að meirihlut greiddra atkvæða séu þeim fylgjandi. Tillögu til
  reglugerðabreytinga, sem einstakir félagsmenn vilja koma á framfæri, skal skila til félagsstjórnar eigi
  síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.

Þannig samþykkt á aðalfundi Verkalýðsfélags Grindavíkur 18.maí 2021